Skema til brug for kortlægning af personoplysninger i idrætsforeninger

Vi anvender følgende systemer:

Klubmodul,

E-boks

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort lettilgængelig?

På hjemmeside under "Info"

Nedenstående skema udfyldes for ethvert system, der håndterer persondata i foreningen.

Klubmodul

Persondata som registreres

Navn, adresse, telefon, mobil, e-mail, køn, tilmeldingsdato og udmeldelse

Persondatatyper som findes i systemet

Almindelige persondata

Med hvilket formål behandles oplysningerne

      · Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

      · At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Hvem har adgang til oplysningerne

Trænere og bestyrelse

Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier)

Medlemmer slettes ved udmeldelse

Data om trænere: 1 år fra udmeldelse

Data om bestyrelsesmedlemmer: 5 år

Sker der videregivelse af data fra systemet - hvis ja til hvem

Nej

Andet relevant

 

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik (bilag 1) samt anføres i foreningens fortegnelsesdokument (bilag 2). Behandles personoplysningerne i system tilhørende en databehandler, så skal alene disse behandlingsformål angives i databehandleraftalen (bilag 3).

E-boks


Persondata som registreres

Navn, adresse, CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold

Persondatatyper som findes i systemet

Almindelige persondata samt oplysninger der er tillagt højere grad af beskyttelse.

Med hvilket formål behandles oplysningerne

      · Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

      · At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Hvem har adgang til oplysningerne

Kassereren

Slettefrist for persondata (angiv antal år og kriterier)

Trænere: 1 år

Bestyrelsesmedlemmer: 1 år

Sker der videregivelse af data fra systemet - hvis ja til hvem

Nej

Andet relevant

 


 


Privatlivspolitik

 

23. juni 2021

(oplysningspligt)

Herfølge Taekwon-Do Skoles dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Herfølge Taekwon-Do Skole er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktpersoner:

  • Katrine Thaarup - (kasserer)

Adresse: Vordingborgvej 105B, 4681 Herfølge

CVR: 29992312

Telefonnr.:

Mail: info@taekwondo-skole.dk

Website: www.træn.nu

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og trænere:

- Almindelige personoplysninger:

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o CPR-nummer

o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

· Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

· Politiet, f.eks. ved indhentelse af børneattest

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

· At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

· Behandling efter lovkrav

· Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

· Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

· Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

· Levering af varer og ydelser du har bestilt

· Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer og trænere:

· Håndtering af trænernes og bestyrelsesmedlemmernes hverv og pligter i foreningen

· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

· Opfyldelse af lovkrav

· Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

· Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

· Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

· Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

· Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

· Da foreningen er medlem af STA, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til denne, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

· Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Alle oplysninger om dig slettes ved udmeldelse.

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.